دزدیاب
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink    

در زیر چهار نمونه از نقشه تشکیل شده توسط نرم افزار موجود می باشد که با کلیک کردن بر روی دکمه ذره بین یا تصویر از یک نمای کلی در نقشه کامل ایران تا دقیقترین وضعیت خودرو در نقشه شهر مربوطه را مشاهده می نمایید